נא לקרוא בעיון את הסעיפים המופיעים בטבלה המקושרת: סף כניסה למאמרים בחדשות ארכיאולוגיות ולפעול לפיהם. החל מ-01/03/2017 מאמר שלא יוגש על פי סעיפי הטבלה יוחזר למחבר לתיקון.

 

הגשת מאמרים

את פרטי הדוח יש למלא בתבנית המיוחדת לכך (תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות; נספח 1). יש להקפיד על כך שאורך הטקסט וכמות האיורים יתאימו להיקף המאמר ולמקובל בכתב העת.

אם יש נספחים לדוח סופי (מטבעות, זכוכית וכו'), על המחבר לדאוג לקבלם מן המחברים ולהגישם עם קובצי המאמר הראשי.

המאמרים יוגשו למערכת כתב העת בתבנית המיוחדת לכך דרך ענף בקרה מדעית (adiha@israntique.org.il) שיבחן אם הם ראויים לפרסום. מאמרים שלא יעמדו בקריטריונים הנדרשים יוחזרו למחברים לתיקון. פרסומים ראויים יועברו למערכת חדשות ארכיאולוגיות.

 

הגשת איורים

·      הפרסום באינטרנט מאפשר לצרף כמות רבה יותר של איורים לכל מאמר. עם זאת, כדאי לבחור את האיורים בקפידה, לפי איכותם ומידת תרומתם להבנת המאמר, ובהתאמה להיקף המאמר. 

·      את התצלומים שהמחבר רוצה לשלב בפרסום עליו להזין ולתעד במערכת מנור"ה.

·      יש לציין ברשימת האיורים שבתבנית המאמר את מספרי האיורים, את הכיתובים ואת שם הקובץ במחשב או את מספרו במערכת מנור"ה.

·   יש לוודא שבכל תצלומי הפריטים והמטבעות מופיע קנה מידה (אם לא, נא לציין מידות בכיתוב).

·      יש להגיש לוחות דמי כפי שהתקבל מהציירות/שרטטות (JPG או PDF), לרבות מספרי כלים וקנה מידה.

·      יש להגיש תכניות ומפות שהוכנו בענף שרטוט כקובצי JPG או PDF. אפשר להוסיף נתונים בכתב יד על התכנית ולשלוח סריקה.

·      תכניות/מפות שהוכנו על ידי המחבר במחשב יוגשו כקובצי PDF.

·      יש לזכור לסמן בתכנית קנה מידה, חץ צפון ומספרי לוקוסים וקירות הנזכרים במאמר.

 

שמירת קבצים

·      יש לשמור בנפרד את קובץ הטקסט (תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות) ואת האיורים הנלווים.

·      שם קובץ הטקסט יכלול את המרכיבים הבאים: שם המשפחה של המחבר, קו תחתון, מס' רישיון/הרשאה, דוח ראשוני/סופי. דוגמה: weinberg_A6234hp.doc

·      בכתיבת שם הקובץ אנא רשמו את הקודים הבאים:
חפירות שנערכו מטעם רשות העתיקות:
פרסום ראשוני = hp; פרסום סופי = hf
חפירות שנערכו מטעם גורמי חוץ: פרסום ראשוני =
hpe; פרסום סופי = hfe

·      שמות קובצי האיורים יכללו את המרכיבים העיקריים של שם קובץ הטקסט (ר' לעיל) ולאחריו קו תחתון ומספרו הסודר של האיור. דוגמה: weinberg_A6234hp_1.jpg

·      שימו לב: הכללים הנוקשים במתן שמות הקבצים נועדו לאפשר שיוך הקובץ למחבר ולהרשאה מבין אלפי קבצים אחרים. דוחות שיישלחו עם שמות קבצים לא תקניים יוחזרו למחברים.

 

שליחת קבצים בדוא"ל

·      קובץ הטקסט וקובצי האיורים יישלחו כצרופות (attachments) בדוא"ל. אין 'להדביק' איורים לתוך קובץ הטקסט.

·      כותרת הדוא"ל (subject) תכלול את סוג הדוח (ראשוני או סופי), האתר, הרשאה ושם החופר. דוגמה:
חדשות סופי, תל אשרף 7890-A, סבינה לוי
Hadashot final, Tel Ashraf A-7890, Sabina Levy

·      סבבי תיקונים לענף בקרה מדעית יישלחו תחת אותה כותרת בתוספת המילה 'הגהה'. דוגמה:

חדשות סופי, תל אשרף 7890-A, סבינה לוי – הגהה 1

Hadashot final, Tel Ashraf A-7890, Sabina Levy – hagaha

 

כתיבת מאמרים

יש לכתוב את המאמר בתוך התבנית המצורפת ('תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות'), לפי ההנחיות שבכל שדה. אין בשדות השונים של התבנית הגבלה של מילים, אולם יש להקפיד שהיקף המאמר יתאים להיקף החפירה ולאורך המאמר המקובל בכתב העת.

 

שפת המאמר

המאמרים יוגשו בעברית. רק מי ששפת אִמו אינה עברית יכול להגיש מאמרים באנגלית.
 

הגהות

הגהה של המאמר תשלח למחברים בשני שלבים. בשלב הראשון יישלח הטקסט הערוך למחבר. עם אישורו יתורגם המאמר ולאחר מכן יעבור עריכה. בשלב השני יוזנו שני הנוסחים של המאמר, בעברית ובאנגלית, לאתר האינטרנט של כתב העת, כולל האיורים והקישורים הפנימיים. בשלב זה תאפשר המערכת למחבר לקרוא ולהגיב. עם אישורו של המחבר יועלה המאמר לאוויר.

כללי הכתיב

הכתיב הנהוג בכתב העת חדשות ארכיאולוגיות מושתת על כללי הכתיב המלא חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית (הכתיב חסר הניקוד/hebrew-academy.org.il). במקרים של חשש לקריאה שגויה או לכפל משמעות ייעשה שימוש בניקוד (בעיקר בשמות) או בכתיב מלא, על פי שיקולי המערכת.

תעתיקי השמות מעברית לאנגלית ולהיפך מסתמכים על כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית (התעתיק/www.hebrew-academy.org.il). 

 

שמות האתרים
בדרך כלל שם המאמר יהיה זהה לשם שניתן בהרשאה/רישיון, פרט למקרים שבהם שם זה אינו משקף את המקום שבו נערכה החפירה. שמות האתרים הם בדרך כלל השמות המוכרזים ב'רשימת מצבות ואתרים היסטוריים' (ילקוט הפרסומים), במפות של המרכז למיפוי ישראל או, במידת הצורך, במפה מימי המנדט הבריטי. בהיעדר שם מוכרז או שם שנזכר במקורות שלעיל ובמקרה שהשם המוכרז אינו תואם את מיקום האתר שנחפר, יכונה האתר בזיקה לשמות של עצמים בנוף (למשל, שמות הרים ונחלים), או בזיקה לשמות יישובים, דרכים או צמתים בני זמננו, כציונם במפות ישראל. אם האתר פורסם בעבר בשם אחר, יש לציין שם זה בפסקת הפתיחה (בתוך הסוגריים לפני הנ"צ).
 
שמות המחברים
נא לציין את שמות המחברים, בעברית ובאנגלית, בכתיב נכון.

 

כתובת דוא"ל

חובה לציין כתובת דוא"ל. ההתקשרות עם המערכת נעשית בדרך זו בלבד.

 

נקודת הציון
יש לבדוק היטב את הנ"צ של החפירה, שכן על סמך הנ"צ ייקבע מיקום האתר במפה של כתב העת. יש לציין את הנ"צ ברשת ישראל החדשה. בין קואורדינטות האורך והרוחב יפריד לוכסן.
אם השטח שנחפר בפועל קטן בהרבה מן המופיע ברישיון, יש לתת נ"צ מדויק.
דוגמה: 187833/659110.
לציוּן טווח באחת הקואורדינטות או שתיהן יש להשתמש במקף קטן ולהשמיט את המספרים החוזרים על עצמם.
דוגמה: 187833-42/659110-200.

 

מִזכּים (קרדיטים)

חובה לציין בפסקת המבוא את כל העמֵלים, ובהם שרטטים, צלמים, ציירים, רפאים, אנשי מעבדות, מנהלנים, מומחים ועובדים אחרים שסייעו בחפירה.

 

טבלות

טבלות ילוו לוחות ממצאים (להלן). כמו כן, יכולות טבלות להקל בהצגת רשימות נתונים או מידע מסורבל, כגון מידות או נ"צ. בעת השימוש בטבלות אין לחזור על אותם נתונים בטקסט.

 

טבלות מפרט לכלי חרס

על טבלה זו לכלול את מס' החפץ בלוח, סוג החפץ, מס' סל, מס' לוקוס ותיאור החרס. אפשר להוסיף לכל פריט שתי הקבלות לכל היותר, על פי שיטת ההפניות הנהוגה בכתב העת. את ההקבלות אפשר לציין לפי שם האתר, ואז יש לסדר את ההקבלות לפי קרבתו הגאוגרפית לאתר המדווח, מקרוב לרחוק, או לפי שנת הפרסום, מהמוקדם למאוחר. אם נעשה מחקר פטרוגרפי נפרד, יש לשלבו בטבלה, בציון הפניה לנספח הפטרוגרפי. טבלה זו היא חלק מהאיור (תופיע בקובץ PDF), ולכן תמוספר בהתאמה למס׳ האיור שאותו היא מתארת ולא כטבלה.

 

מבנה הלוח הקרמי

הכלים בלוח הקרמי יוצגו על פי טיפוסיהם, מפתוח לסגור ומקטן לגדול.

כאשר מוצגים בלוח כלים מכמה תקופות יימתח קו בין תקופה לתקופה ובכל תקופה יוצגו הכלים כמקובל.

 

כתיבת מספרים
עד הסִפרה עשר, יש לכתוב את המספר במילים, ומ-11 ומעלה יש לכתוב בספרות.
 
כתיבת שנים
בעברית: מימין לשמאל. למשל 600–670 לסה"נ, 660–510 לפסה"נ. המאות הא'–הג' לסה"נ. באנגלית: משמאל לימין.
 
קיצורים
יש להשתמש בקיצורים לסה"נ או לפסה"נ, ולא בקיצורים אחרים הנהוגים במקומות אחרים.

 

מידות
מידות יצוינו בדרך כלל בתוך סוגריים. מימין תצוין המידה הקטנה, למשל 5.0 × 7.5 מ'; יש להתאים את מספר הספרות לאחר הנקודה העשרונית. סדר ציון המידות: מידת האורך, מידת הרוחב, מידת העומק או הגובה. יש לכתוב יחידות של מידות בספרות בלבד: ס"מ
במידות של עד 9 ס"מ (למשל, 4–5 ס"מ עומק); מ' ממידה של 0.1 מ' (למשל, 0.5 מ' רוחב); ק"מ (למשל, 3 ק"מ); מ"ר (למשל, 5 מ"ר); ק"ג (למשל, 5 ק"ג).

דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (2.7 × 3.0 מ', 5 ס"מ עומק).

 
נתונים מספריים

מספרי לוקוסים וקירות, מידות ומספרי איורים יוצגו בדרך כלל בתוך סוגריים. אם הם מצוינים ביחד בתוך סוגריים הם יפורטו בסדר קבוע: לוקוס; מידות; איור.

דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (L105; אורך 3 מ', 2.7 מ' רוחב, 5 ס"מ עומק; איור 3).

שימו לב: כל מספר לוקוס או קיר המופיע בטקסט חייב להופיע בתכנית. עם זאת, בתכנית יכולים להופיע נתונים נוספים.

 

שמות התקופות
שמות התקופות ייכתבו במלואם כאשר אין ציון של תקופת משנה: התקופה האפיפליאוליתית, התקופה הניאוליתית הקרמית א', התקופה הכלקוליתית, תקופת הברונזה הקדומה (או תקופת הב"ק 1, 2, 3, 4), תקופת הברונזה הביניימית, תקופת הברונזה התיכונה (או תקופת הב"ת 1, 2א'), תקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל (1, 2, 3), התקופה הפרסית, התקופה ההלניסטית, התקופה הרומית, ימי הבית השני, התקופה הביזנטית, התקופה האסלאמית הקדומה (התקופה האומיית, התקופה העבאסית), התקופה הפאטימית, התקופה הצלבנית, התקופה הממלוכית, ימי הביניים, התקופה העות'מאנית, ימי המנדט הבריטי, ימינו (המאות הכ'–הכ"א). ציון התרבויות הקדומות: התרבות המוסטרית, התרבות הכבארית, התרבות הנטופית, תרבות ואדי רבה
, התרבות החלפית, התרבות הע'סולית.

 

כותרות איורים

על הכותרות להיות קצרות, ויש להימנע עד כמה שאפשר מציון התקופה אשר לה מיוחס המתואר באיור או כל מידע אחר המופיע בגוף המאמר. את המידע בכותרת יש לסדר כדלקמן: השטח (אם יש כמה), האלמנט (כנ"ל), תכנית וחתכים (אם רלוונטי), כיוון המבט ("מבט ל...").

 

הפניות ביבליוגרפיות

מתכונת הפרסום בכתב העת חדשות ארכיאולוגיות מחייבת שימוש סדיר במראי מקום וברשימת מקורות ביבליוגרפיים במתכונת המדעית המקובלת.

·      מראי המקום ישולבו בטקסט בסוגריים. על מראי המקום לכלול את שם המשפחה של המחבר, את שנת הפרסום, ובמידת הצורך את מס' העמודים ו/או האיורים והלוחות שאליהם מפנים (לאחר נקודתיים). מראי המקום יובאו במלואם בשפת המקור של הפרסום.

·      מראי מקום למאמרים בחדשות ארכיאולוגיות למן שנת 2004 ושל אתרים במפות סקר אלקטרוניות יכללו לינק פעיל (קישורית). דוגמה: 
(אלכסנדר 2015). 

·      רצף של מראי מקום בסוגריים יופרד בנקודה-פסיק ויאורגן על פי שפות (עברית ולאחר מכן לועזית), ובתוך כל שפה – על פי סדר כרונולוגי, ולפי שם משפחה, אם יש חיבורים מאותה שנה.

·      כאשר מפנים לעבודה מסוימת כמה פעמים, אין להשתמש בקיצור (שם; ibid) אלא בהפניה מלאה.

·      רשימת המקורות הביבליוגרפיים תובא בסוף המאמר, ותכלול את כל הפרסומים שהוזכרו במראי המקום. ברשימה זו יוצגו קודם הפרסומים בעברית ולאחר מכן הפרסומים בלועזית, ובשניהם על פי סדר אלפביתי של שמות המשפחה של המחברים. אם יש יותר מהפניה אחת לאותו מחבר, יש לסדר את ההפניות על פי סדר השנים. אם פרסם המחבר כמה עבודות באותה שנה, יש לסדרן לפי סדר אלפביתי של הכותרות ולסמנן באותיות (א), (ב) וכו' (בסידור זה בלועזית יש להתעלם מה' הידיעה וממקבילותיו [a, an]).

·      על רשימת המקורות הביבליוגרפיים לכלול את כל המידע הביבליוגרפי על הפרסום במתכונת קבועה, כפי שמופיע ברשימה מקיפה של פרסומים (הפניות), המתעדכנת מעת לעת, שבאתר כתב העת. את שמות כתבי עת יש לכתוב בקיצור המקובל בחדשות ארכיאולוגיות, על פי רשימת קיצורים שבאתר כתב העת.

·      מאמרים בחדשות ארכיאולוגיות למן שנת 2004 ומפות סקר אלקטרוניות יוצגו ברשימה הביבליוגרפית בליווי לינק פעיל (קישורית). דוגמה: 

אלכסנדר י' 2015. כפר כנא. חדשות ארכיאולוגיות 127.