הסקר נערך בקטעים אחדים, נפרדים זה מזה. נמצאו חמישה אתרים (1–5; איור 1), רובם בגבולות שטח הסקר.

1. חווה (נ"צ מרכזי 18373/58708). מבנה חווה (כ-30×20 מ'; איור 2) שבו חדרים אחדים (עד 0.7 מ' גובה השתמרות) ומרחבים תחומים ביניהם. על פני השטח זוהו חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית.
2. שומרה/שובך (נ"צ מרכזי 18369/58712). מבנה עגול (4 מ' קוטר, 0.4 מ' גובה השתמרות) ללא ממצא מתארך, אולם נראה כי הוא קשור לחווה הסמוכה באתר 1.
3. שומרה (נ"צ מרכזי 18250/58809). מבנה שומרה (3.5×2.6 מ', עד 0.8 מ' גובה השתמרות; איור 3) שמצפון לו צמודה חצר (4.7×5.5 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות). האתר נחפר על ידי א' פרייברג (הרשאה מס' 6042-A).
4. שומרה (נ"צ מרכזי 18085/58787). מבנה רבוע (4×4 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות) שבסביבתו נלקטו חרסים מהתקופה העות'מאנית.
5. שומרה (נ"צ מרכזי 18344/58716). מבנה רבוע (3×3 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות; איור 4) שבסביבתו נלקטו חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית.
 
האתרים שנסקרו הם חלק מהמערך החקלאי של צפון הנגב בתקופה הביזנטית–האסלאמית הקדומה וחלקם הוסיפו לשמש את תושבי הסביבה עד שלהי התקופה העות'מאנית.