שטח A. שני ריבועי החפירה (A2 ,A1; איור 3) נפתחו בעקבות בדיקות מקדימות שבהן התגלו קירות קדומים. בריבוע A1 נחשפה מפולת אבנים (L107; איור 4), שמקורה כנראה בקיר שדה. מתחת למפולת נחשפה שכבת אדמה בהירה (L104), ומתחתיה נחשף סלע קירטון לבן. בריבוע זה התגלו בעיקר חרסים מהתקופה הביזנטית: קערה (איור 4:5) וקנקן (איור 5:5). כן נתגלו חרסים מתקופת הברזל 2: קערה (איור 1:6) וקדרה (איור 6:6). בריבוע A2 נחשף קטע מקיר שדה (W106; איור 7). לקיר זה ניגש מילוי של אבנים קטנות (L105; איור 7) שנחשף במרבית הריבוע. נראה שקיר 106 הוא קיר תמך של מדרגה חקלאית; מילויי אבנים הדומים למילוי 105 אופייניים למדרגות עיבוד חקלאיות, והם נועדו לאפשר ניקוז עודפי מים וייצוב הקרקע (Gibson 2001:114–115). בריבוע זה התגלו בעיקר חרסים מתקופת הברזל 2: קערה (איור 2:6), קדרות (איור 3:6, 5), קנקנית (איור 6:6) ופך (איור 7:6). כן נתגלו מעט חרסים מהתקופה הביזנטית: קערה (איור 1:5).

 
שטח B. נפתחו שני ריבועי חפירה (B3 ,B1; איור 8) בעקבות בדיקות מקדימות שבהן התגלה קטע מדרך חקלאית קדומה בציר צפון–דרום. המשכה של הדרך הובחן בבירור 100 מ' מדרום לשטח החפירה (איור 9), ונראה שהיא מובילה לתל זנוח. בחלקו המערבי של ריבוע B1 נחשף סמוך לפני השטחסלע קירטון (L203). בחלקו המזרחי של הריבוע נחשפה מפולת אבנים של קיר (W211; איור 10), שהמשכו לדרום נראה בבירור מחוץ לגבולות הריבוע. ממערב למפולת נחשפה רצועה צרה של מילוי אבנים קטנות (L204; איור 11), שכנראה ניגש בעבר לקיר. קיר 211 מסתיים מדרום לריבוע סמוך לסלעים גדולים, שבחלקם ניכרים סימני חציבה (L212). סיומו של הקיר סמוך לסלעים מלמד כי הוא לא היה חלק מהדרך, אלא קיר שדה שתכליתו נותרה לא ברורה. בריבוע B1 התגלו חרסים מן התקופה הביזנטית.
בריבוע B3 נחשף קטע נוסף מהדרך הקדומה. המשכה של הדרך נראה מצפון ומדרום לגבולות הריבוע. על פני השטח הובחן טרם החפירה הקיר שתחם את הדרך ממזרח (W208; איור 12). מהקיר שתחם את הדרך ממערב (W207; איור 13) התגלו בעיקר מפולות אבנים. בין שני הקירות נחשף מילוי של אבנים קטנות (L210 ,L209; איור 14), הניגש לקיר 208; נראה כי בעבר הוא ניגש גם לקיר 207. בדומה למילוי 105 מריבוע A2 גם מילוי זה מאפשר ניקוז של עודפי מים וייצוב הקרקע. בריבוע התגלו בעיקר חרסים מהתקופה הביזנטית: קערות (איור 2:5, 3) וידית עם טביעת קדר (איור 6:5). כן נתגלו מעט חרסים מתקופת הברזל 2. הממצא הקרמי אינו מאפשר לתארך בבטחה את זמן בנייתה של הדרך ומשך זמן השימוש בה.
 
הדרך, שקטע קטן ממנה נחשף בחפירה, היא אחת מכמה דרכים שהובילו מהיישוב בתל זנוח לשטחים החקלאיים שהקיפו אותו (דוגמת זו שנחפרה לאחרונה; ר' פז, דמטרייב ומלמן 2015). ממצא כלי החרס, המתוארך לתקופות הברזל 2 והביזנטית דומה לממצאים מהחפירות שנעשו בעבר בסביבת האתר ולממצאי הסקרים שנעשו בתל הסמוך ומצביע על קיומו של יישוב בתקופות אלו.