בגבעה הצפונית נסקרו מתקנים חצובים הכוללים גת (איורים 5:1; 2), ספלולים (איור

8:1, 12, 13) שני בורות מים חצובים שפתחיהם פירים עגולים (איור 6:1, 18); על אחד מהם (איור 6:1) שרדה חוליה עגולה (איור 3) ושתי מערות קבורה שבחזיתן שרידי חצרות (איורים 7:1, 16; 4, 5). בפתח מערת קבורה 16 נמצאו חרסים רבים מן התקופה הרומית. כן נסקרו בודדה להפקת שמן מורכבת מאגן חצוב מחובר בתעלה צרה לספלול (איור 9:1) ושני פירים סגלגלים חצובים צמודים זה לזה (איור 15:1) שסביבם ריכוז צפוף של חרסים ושתי חציבות: שרידי מתקן (איור 11:1) ותעלה חצובה (איור 14:1).

על פני השטח של פסגת הגבעה הסלעית נמצאו חרסים למן תקופת הברזל 2 ועד לתקופה הביזנטית. במדרונות הגבעה נסקרו מדרגות עיבוד חקלאיות בנויות באבני גוויל (איורים 4-1:1, 17, 21; 6) ומערות (איור 10:1, 19, 20).
בגבעה הדרומית נסקרו שלוש מערות (איור 30-28:1), מחצבה שבה נראית אבן לפני ניתוקה מהסלע (איור 26:1), מדרגות חקלאיות בנויות באבני גוויל (איור 22:1) ובאבנים מסותתות (איור 27:1) וריכוז של אבנים מסותתות (איור 25:1).
בין שתי הגבעות נמצא משטח סלע שחצובים בו ספלולים קטנים מסודרים בשורות (איורים 23:1; 7). סמוך למשטח הספלולים נמצא קבר מלבני חצוב בסלע (איור 24:1).