1. סל 1000, לוקוס 100, ר"ע 102884 (ממצא מפני השטח).
בשם אמאורי, ראשית המאה הי"ג לסה"נ, עכו(?).
פנים: AMALRICVS REX צלב, טבעות ברבעים 2, 3.
גב: DE IERVS]ALEM] צלב שקוע (incuse).
כסף סיגים, דניאר, 0.39 גרם, 16 מ"מ.
השווה Metcalf 1995, Pl. 11.
(Metcalf D.M. 1995. Coinage of the Crusades and the Latin East in the Ashmolean Museum, Oxford [The Royal Numismatic Society, Special Publications 28]. Oxford )


2. סל 1017, לוקוס 106, ר"ע 102883.
מנזר סט' מרטין דה טור (St. Martin de Tours), המאה הי"ג לסה"נ, טור, צרפת.
פנים: לא נותר שריד מציפוי הכסף.
גב: TVRO]NVS CIVI] מנזר.
נחושת מצופה כסף (foureé), דניאר, 0.85 גרם, 18 מ"מ.
השווה Metcalf 1995, Pl. 23, Nos. 608–613.

 

טביעות על אמפורות
ג'רלד פינקלשטיין

בחפירה נמצאו עשר טביעות רודיות. הן מתוארכות למן סוף המאה הג' עד לשליש הראשון של המאה הב' לפסה"נ. הייחוס והתארוך מתבססים על Finkielsztejn 2001
(.[Chronologie detaillée et revisée des eponyms rhodiens de 270 à 108 av. J. –C. environ, premier bilan [BAR Int. S. 990) ושם הפניות.
רודוס
תקופה II
Rh 1 103.1010–טביעה בצורת עלה קיסוס
E]p[i] Qrasu]
damou
היצרן הוא E.pigonoj 1st.
תאריך: 219–213 לפסה"נ.

 

Rh 2 102-103.1016A– טביעה מלבנית
סמל של אפי הליוס
אותיות שחוקות מאוד
היצרן היה קרוב לוודאי Qeudwroj  (Finkielsztejn 2001:98-100, 105, 112, 191)
תאריך: (235) 226–210 לפסה"נ.
 

Rh 3 101.1003– טביעה מלבנית
(Epi Eukrati(da
D a l i o u
ייתכן שהסתת לא חזר על התיבה דא הזהה בתחילת שם החודש ובסוף שם האפונים.
תאריך: 203–199 לפסה"נ.

 

Rh 4 102.1009A– טביעה מלבנית
[--------]
[-----] A
הפרופיל של הידית והמופע של הקובייה מתארכים את האמפורה הזו לסוף תקופה II–ראשית תקופה III.
תאריך: סוף המאה הג'–ראשית המאה הב' לפסה"נ.

 

תקופה III
Rh 5
CS101.1007
[Damokrat[euj
Rose
היצרן Damokrathj 1st. קשור עם אפונימים Pausaniaj 2nd to N…kasagoraj 1st. (Finkielsztejn 2001:117, 191-192)

תאריך: 199–172/170 לפסה"נ.

 

Rh 6 102-103.1016B  
אין שריד של הטביעה הנראה בבירור על הידית השחוקה למדי. ייתכן כי הידית לא נחתמה (כנראה בשל טעות, משום שהידית השנייה נשאה אולי את כל המידע, אפשרות לא סבירה לתקופה) או שהטביעה (שאולי הייתה עגולה) נעלמה לחלוטין. הפרופיל של הידית מתארך את האמפורה הזו לתקופה III.
תאריך: השליש הראשון של המאה הב' לפסה"נ.

 

תקופה IV
Rh 7 CS103.1012 
Epi Swsikle[uj Art]amitiou
Rose
היצרן הוא Aristoklhj 2nd או Ippokrathj. תאריך: 159/158–155/154 לפסה"נ.

 

Rh 8 102.1009B– טביעה מלבנית
[-------pi]
Agrianiou
הפרופיל של הידית והמופע של הקובייה מתארכים את האמפורה הזו לתקופות V–IV.
תאריך: השליש השני של המאה הב' לפסה"נ.

 

תקופה V
Rh 10
101.1004B – טביעה מלבנית
[Bromi]ou Wreath
קשר עם אפונימים Gorgwn to Alexiadaj, אך עם טיפוס הזר בלבד עד ל- Autokrathj 1st
(Finkielsztejn 2001:121-123, 130, 155, 193, 195).
תאריך: 154/153–138/137 לפסה"נ לפחות (טיפוס הזר) עד ל-138/137 לפסה"נ לפחות לפעילות היצרן.
 

Rh 9 101.1004A  – טביעה מלבנית
Pagcareu או Pagcareu(j)
Device j Device (double-axe?) or letters?
קשר עם האפונימים Timodikoj (אוסף האוניברסיטה העברית, מס' 2434, תודות לגילה הורוביץ) ו- Alexiadaj (המוזיאון הגרקו–רומי באלכסנדריה; תודות לג'אן איב אמפרור). ישנה דוגמה יחידה אחת במרשה ללא התקן (תפורסם על ידי המחבר). ר' Finkielsztejn 2001:195.
תאריך: 145–138/137 לפסה"נ לפחות.