בסקר פיתוח בתוואי המתוכנן לגדר ההפרדה נסקר קטע באורך שבעה קילומטרים מסלם, עד למי עמי (הרשאה מס' 3724-A*; נ"צ סלם רי"ח 22022/71640; רי"י 17022/21640; נ"צ מי עמי 21480/71163; רי"י 16480/21163). באזור המזרחי של שטח הסקר נסקרו גלי אבנים וטרסות חקלאיות, משטח סלע גדול (כ-200 מ' קוטר) ובו חצובים  עשרות קברי פיר מתקופת הברונזה התיכונה 2 ושרידי מבנה בנוי אבני גוויל.