Baumgarten Y. 2005. Es-Sawafir el-Gharbiya. HA-ESI 117
Varga D. 2009. Es-Sawafir esh-Sharqiya (Shapira Center). HA-ESI 121.