האתר נמצא על הגדה הצפונית של נחל זיק, מצפון לחורבת עין זיק שבה נחשפו שרידי כפר מתקופת הברונזה הביניימית (כהן 137:1999–188). אתר עין זיק 4 התגלה במהלך סקר גיאו-ארכיאולוגי שנערך בשנת 2017 (רישיון מס' S-756/2017); נמצאו בו פריטי צור רבים מטיפוס לבלואה, רובם גרעינים, הפזורים על פני השטח בחלקה הגבוה של מדרגת סחף. דגימת OSL שנלקחה ממרכז המדרגה נתנה גיל של ka 107±11, ועל כן נראה כי הממצאים וההקשר הגיאולוגי שלהם שייכים למחזור Q2 Terrace, התואם מבחינה כרונולוגית לתקופה הפליאוליתית התיכונה (Avni et al. 2021). חלק מהפריטים שהתגלו היו מכוסים בפטינה כהה, המעידה על חשיפה נרחבת של פני השטח, אך אחרים נחשפו בתעלות סחף רדודות על גבי המדרגה והיו טריים מאוד ועליהם פטינה בהירה (איור 2).
לאור תוצאות הסקר נערכה החפירה הנוכחית (איור 3), שכללה שלושה בורות בדיקה (100L, 101L, 300L; 1 × 1 מ' כל אחד), תעלה גיאולוגית (200L) ואיסוף מפני השטח, במטרה לאתר שכבות ארכיאולוגיות באתרן במדרגת הסחף. בורות הבדיקה נפתחו בחלקים הגבוהים ביותר של המדרגה, ליד ריכוזים של פריטי לבלואה טריים על פני השטח, שנחשפו כתוצאה מתעלות זרימה רדודות. בורות בדיקה 100 ו-101 נפתחו בחלק המזרחי של מדרגת הסחף, ובור בדיקה 300 בחלקה המערבי. תעלה גיאולוגית 200 נחפרה בקצה הדרומי של מדרון המדרגה, ליד ריכוז ממצא שנחשף בשל סחף במדרון. האיסוף מפני השטח נערך בחלקה המרכזי של המדרגה (L102).
 
בבור בדיקה 100 ובתעלה הגיאולוגית התגלו פריטי לבלואה, בעוד שבבורות 101 ו-300 לא התגלה כל ממצא. בממצאים בבור 100 גרעין לבלואה דו-כיווני קטן, שנחשף בחלק העליון של הסדימנטים במדרגה. בתעלה 200 התגלו שני ריכוזים של פריטי צור (2000B, 2001B; איור 4): ריכוז 2000 נמצא בתוך רובד חרסיתי, והתגלה בו גרעין לבלואה אחד, ואילו ריכוז 2001 נמצא מעט נמוך יותר במדרון ולא נמצאו בו פריטים אינדיקטיביים. לא ברור אם פריטים אלה מייצגים שכבות ארכיאולוגיות או מפלסים קדומים של המדרגה.
כיוון שבסקר בשנת 2017 נמצאו עדויות לסיתות שעשויות לייצג תקופות מאוחרות לתקופה הפליאוליתית התיכונה, הקשורות אולי לכפר מתקופת הברונזה הביניימית בחורבת עין זיק, התמקד איסוף הצור על פני השטח בפריטי לבלואה. מיקומם של כל פריטי הצור שנאספו תועדו בשלוש קואורדינטות. נראה כי מקורם של פריטים אלה היה ביותר מאירוע אחד של הרבדה, אך בסך הכול הם משקפים מכלול המתאים לשלב מאוחר בהצטברות המדרגה.
 
מכלול הצור. בחפירה נאספו 75 פריטי צור (טבלה 1), מהם עשרה התגלו בחפירה בבור 100 ובתעלה 200 והיתר על פני השטח (102L). עשרת הפריטים מהבור והתעלה השתמרו היטב, ללא שחיקה בשולי הרכסים, וברוב המקרים ללא פטינה או עם פטינה מצומצמת של כתמים לבנים. המכלול מפני השטח מציג היסטוריה של הצטברות וחשיפה מורכבת יותר, עם מנעד השתמרות רחב בין טרי לשחוק מאוד ותערובת של פטינה לבנה וחומה. בשל שיטת האיסוף מפני השטח, רובו של המכלול כולל פריטי לבלואה שלמים, הן גרעינים והן כלים.
 
טבלה 1. מכלול הצור
הטיפוס
N
%
נתזים ראשיים
5
7
נתזים
8
11
נתז לבלואה
5
7
להב לבלואה
5
7
חוד לבלואה
3
4
פסולת חידוש גרעין (Debordant)
2
3
סכינים אפויות טבעית
1
1
סה"כ פסולת
29
40
גרעינים
43
57
כלים
3
4
סה"כ
75
100~
 
הימצאותם של גושי צור טבעיים והמספר הגדול של הגרעינים, ובהם גרעינים בשלבי הכנה ראשוניים, ושל פריטי הפסולת, מעידים כי רוב רצף ההפחתה של פריטי הלבלואה נעשה באתר. רוב הגרעינים הם גרעיני לבלואה (N=38). בולטים בהם גרעיני נתזים (74%; איור 1:5, 2), לצד כמה גרעיני חודים (איור 3:5) וגרעיני להבים. שיטת הסיתות העיקרית שנצפתה בפריטי הלבלואה היא סיתות צנטריפטלי; היא הובחנה ב-55% מהגרעינים וב-45% מהתוצרים. שיטת סיתות נוספת שהובחנה בפריטים היא סיתות דו-כיווני; היא הובחנה ב-39% מהגרעינים וב-40% מהתוצרים. פריטים אחדים בלבד מציגים סיתות בדגמים חד-כיווניים או מתכנסים.
 
מתוצאות החפירה עולה כי במדרגה נערך סיתות צור אינטנסיבי בתקופה הפליאוליתית התיכונה. אחוז הגרעינים והפסולת במכלול הצור מלמד כי רוב שלבי ההתזה נערכו באתר. שיטות הסיתות העיקריות היו סיתות צנטריפטלי וסיתות דו-כיווני. עד כה לא זוהו באתר שכבות ארכיאולוגיות, אך ריכוזי הפריטים בתעלה 200 עשויים להעיד על קיומה של שכבה סמוכה. הצפיפות הגבוהה של פריטי צור על פני השטח של המדרגה מלמדת על תהליכי השקעה חוזרת, כגון תנודות של שיקוע ושלבי הצטברות שחשפו את פריטי הצור במצבם הנוכחי.