בסקר פיתוח שנערך על ידי מ' היימן ול' ברדה באזור מודיעין (פארק ענבה; רשיון מס'
105/01-
G*; נ"צ רי"ח 19924-20074/64470-545; רי"י 14924-5074/14470-545), נסקרו כבשן סיד, שתי גתות, מדרגות עיבוד, גלי אבנים וגדרות אבנים קדומות. כבשן הסיד (כ-5 מ' קוטר) חפור בקרקע ומדופן באבני שדה קטנות; בקרבתו נמצאו שברי כלי חרס מן התקופה הרומית-ביזנטית. הגתות חצובות בסלע וכוללות משטח דריכה מלבני (כ-2.0 x 2.5 מ'; כ-1.5 x 2.0 מ') ובור איסוף מלבני (כ-0.7 x 0.9 מ'; כ-0.8 x 1.3 מ'). בקרבת אחת הגתות נמצאו ספלולים חצובים בסלע (כ-0.3 מ' קוטר).