לגת משטח דריכה טרפזי (L100; איור 3) ובור איגום (L101; איור 4). משטח הדריכה משתפל בתלילות מזרחה ונעשה צר יותר כדי תעלה עמוקה המחברת אותו לבור האיגום. לצדי משטח הדריכה ובור האיגום גבהים שונים בשל הטופוגרפיה. פינות משטח הדריכה מעוגלות וחלקים מהגת שחוקים מאוד. אפשר שהתעלה העמוקה בין משטח הדריכה לבור האיגום הייתה נקב בסלע – תופעה מוכרת מהגת בתענך שתוארכה לתקופת הברונזה התיכונה (עתיקות 34: 195–197).

הספלולים מגוונים בגודלם ובעומקם; משטח הדריכה חותך אחד מהם (L102; איור 5) ויש להניח שקדם לגת. מיקום הספלולים לא מצביע על קשר ברור לגת.
נמצא משטח חצוב בסלע מצפון לגת (L106; איור 6). צדיו הצפוני והמזרחי שחוקים מאוד ואת צדו הדרומי חותך משטח הדריכה. אפשר לשער שמשטח הסלע היה אולי משטח דריכה של גת קדומה יותר שבור האיגום שלה הוא גם בור האיגום המאוחר, אם כי כנראה גבוה יותר.
 
הפינות המעוגלות במשטח הדריכה מצביעות על תיארוך הגת לתקופת הברונזה; על פי הדמיון לגת מתענך מתוארכת הגת לתקופת הברונזה התיכונה. לפחות אחד מהספלולים ומשטח הסלע קדמו לגת וייתכן שמשטח הסלע היה משטח דריכה של גת קדומה יותר.