לגת A (איור 2) משטח דריכה מרובע וגדול (4.00×4.25 מ') ובור איגום ריבועי (1.75×1.75 מ', 2 מ' עומק), שהיו מכוסים לחלוטין בשכבת חול ומופרדים במדרגה רחבה (1.7 מ' רוחב; איור 3) ולא נמצא ביניהם חיבור כלשהו. בקיר המזרחי של הגת נחצבה נישה מלבנית (0.5×0.8 מ') ובקיר הצפוני הובחן משטח רדוד וסגלגל נוסף (1.3×2.3 מ', 0.4 מ' עומק). הגבול המערבי של משטח הדריכה לא השתמר ואפשר שהיה בנוי מאבנים שלא שרדו. נחפר רק חציו הצפוני של בור האיגום. חלקו העליון היה חצוב בסלע ואילו חלקו התחתון היה בנוי מאבנים קטנות שלוכדו בטיט אפור. בבסיס הבור נחשפו שני לוחות אבן מלבניים שטוחים (0.5×1.3 מ') שהיו מונחים על רובד של מלט לבן (איור 4). בפינה הדרומית-מזרחית של בור האיגום נחצב בור שיקוע מעוגל (0.5 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק) שהיה מיועד לאיסוף הזגים. ממזרח לבור האיגום הובחנו חציבות רדודות ומלבניות נוספות, אולי שרידי שלב קדום או גת נוספת.

 
גת B, כ-30 מ' מדרום-מזרח לגת A, נחפרה בחלקה (איור 5). לגת שני משטחי דריכה רדודים וחצובים, עליון ותחתון. מהמשטח העליון שרדו רק גבולותיו המערביים והדרומיים ולפיכך מידותיו אינן ידועות. כמו בגת A גם כאן חצובה נישה סגלגלה בקיר הדרומי של משטח הדריכה העליון (איור 6). למשטח הדריכה התחתון (1.5×2.0 מ') תוכנית מלבנית. הוא חצוב עמוק יותר בסלע וקשור למשטח העליון באמצעות מדרגה חצובה בצד הצפוני-מערבי. בפינה הדרומית-מזרחית חצובה תעלה צרה המקשרת את משטח הדריכה לבור איגום מלבני (לא נחפר).
 
גתות A ו-B דומות, משטח דריכה מלבני ובור איגום יחיד. המשטחים הסגלגלים החצובים בשולי משטחי הדריכה שימשו אולי לאחסון ענבים קודם לדריכתם ובמהלך הדריכה. ראוי לציין פס צר חצוב לאורך שפתו הדרומית של בור האיגום בגת A, ושתי נישות קטנות ממזרח וממערב, העשויים להעיד שבור האיגום היה מכוסה.
שני משטחי הדריכה זה מעל זה בגת B מעידים על שלבים אחדים של שימוש ושימוש חוזר בגת. תעלה צרה החצובה בקיר המערבי של משטח הדריכה הנמוך אופיינית מאוד לפעילות חציבה ואפשר שהיא מעידה על שימושו של האתר כמחצבה קטנה לפני שנחצבו הגתות.
בחפירה לא נמצאו חרסים בסטרטיגרפיה ותאריכן של הגתות נותר עלום. דגימות טיח שנלקחו מצדו הפנימי של בור האיגום בגת A וחרסים שנמצאו מפוזרים בסביבה הקרובה של הגתות מעידים על תאריך בתקופה הביזנטית. גודלה של גת A וקרבתה לגת B מצביעים על חשיבות תעשיית היין באזור בתקופה הביזנטית.