F1. גת חצובה בסלע הגיר המקומי (איורים 2, 3), ובה משטח דריכה (2.5×3.5 מ') המתנקז צפונה לבור איגום עגול ובור סינון מרובע. לבור האיגום סמוכים שני ספלולים קטנים ותעלת ניקוז חצובה בשיפוע מתון צפונה. לא תועד ממצא קטן המאפשר לתארך את תקופת השימוש בגת.

F2. קיר בנוי מאבני שדה גדולות לא מעובדות, כיוונו מזרח–מערב והוא שהשתמר לגובה נדבך אחד בלבד. לא זוהו מפלסי רצפה או שרידים אחרים הקשורים לקיר.
F3. מבנה מלבני, שלא נחפר, תחום בארבעה קירות (W4–W1), שחלקם השתמרו לגובה שני נדבכים בנויים אבני גוויל גדולות לא מעובדות שהונחו על גבי הסלע (איור 4). לא זוהו מפלסי רצפה הניגשים אל קירות המבנה.
 
פריטי הצור. אי אפשר לזהות באזור שרידים של יישוב קדום. פריסת כלי הצור אקראית והמכלול דליל ולא אחיד. נמצאו בו שלושה גרעינים של נתזים או להבים קטנים ומנוצלים עד תום, שבר של כלי גרזן דו-פני, להב משוברר שאי אפשר היה לתארך וכמה עשרות נתזים, שבבים וגושים. מכלולים דומים, אך עשירים יותר, תועדו על פני גבעות טרשיות באזור מודיעין ותוארכו לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (גרוסמן ל' וגורן-ענבר נ' 2010. עדויות בסלע – מחצבה ניאוליתית בגבעת קייזר, מודיעין. בתוך: חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים והסביבה, כרך ד, ע"מ 40–49; חדשות ארכיאולוגיות 122; Atiqot 51:1–14).
 
לא נמצאו חרסים אינדיקטיביים הקשורים לחפירה, ואי אפשר לתארך את הגת, הספלולים, שרידי הקיר והמבנה. מתקנים כאלה, הקשורים לעיבוד ולגידול תוצרת חקלאית, נפוצים מאוד באזור מודיעין (חדשות ארכיאולוגיות 122).