שכבה VI  (התקופה הרומית המאוחרת; איור 2). בכל שטח החפירה נחשף חלק ממבנה גדול, הנמשך אל מחוץ לשטח. במבנה נחשפו חלקים משלושה חדרים (1–3). שניים משלושת החדרים רוצפו בפסיפס צבעוני איכותי, שעוטר בדגם תשליב (L925 ,L1146; איור 3). צמוד לקיר המזרחי של המבנה (W1050) נבנתה תעלה (L1151), שניקזה מים מגג המבנה. התעלה טויחה וכוסתה בלוחות אבן, שנמשכו לצפון והשתלבו עם ריצוף אבן במקום (L1143). רק חלק קטן מהריצוף נחשף ולכן לא ברור אם זהו ריצוף של סמטה או של חצר. על רצפות החדרים התגלה ממצא קרמי מהתקופה הרומית המאוחרת, הכולל קערות ונר מטיפוס בית נטיף.

 
שכבה V (התקופה הביזנטית). מעל שרידי המבנה משכבה VI נחשף קיר יחיד, שנבנה בכיוון מזרח–מערב באבני שדה. הקיר חתום מלמעלה בשכבה IV. על סמך מיקומו הסטרטיגרפי של הקיר אפשר לתארכו לתקופה הביזנטית.
 
שכבה IV (התקופה הביזנטית). נחשפה שכבת אדמה חומה לחה (1 מ' עובי), ובה מעט חרסים, המתוארכים לתקופה הביזנטית (L1140; איור 4). נראה כי שכבה זו היא חלק מאדמת גן שכיסתה את כל האזור.
 
שכבה III (התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה). במחיצה המזרחית של החפירה הובחן מתקן, שנבנה באבני שדה קטנות וטויח מפנים (L1152; איור 4); נחפר רק צדו המערבי של המתקן. המתקן נחפר לתוך שכבת האדמה 1140 משכבהIV והוא חתום מלמעלה בשכבה II. הוא תוארך על סמך מיקומו הסרטיגרפי.
 
שכבה II (התקופה העבאסית). נחשפו שני רבדים של דרך, שעברה כנראה בתוואי דומה לרחוב בן ימינו. בצדו הדרומי של השטח התגלתה תעלת ניקוז רדודה (0.25 מ' עומק), שהוליכה ממזרח לדרום ומהלכה מתעגל. התעלה טויחה וכוסתה בלוחות אבן. הדרך ניגשת לאבני הכיסוי של התעלה. בתוך התעלה ובדרך התגלו חרסים המתוארכים לתקופה העבאסית.
 
שכבה I (התקופה הממלוכית; איור 5). נחשפו ארבעה רבדים של דרך (L1119, L1109, L1108, L1105; איור 5), שהמשיכה משכבה II וסטתה מעט למערב. צמוד לדרך ממזרח נחשף קיר (W1004; אורך חשיפה 13.5 מ'), שנבנה בציר צפון–דרום מאבני שדה בשילוב אבנים מסותתות בשימוש משני; נראה שהוא תוחם את הדרך ממזרח. ברבדי הדרך התגלו חרסים מהתקופה הממלוכית, ובהם שברי קערות מזוגגות ירוק וכלים עשויים ביד להם עיטורים גיאומטריים (Mamluk Handmade Geometric Painted Ware).
 
בחפירה נחשפו שכבות יישוב למן התקופה הרומית המאוחרת ועד לתקופה הממלוכית. יש לציין כי בחפירות בחניון גבעתי הסמוך לא נחשפה שכבה מהתקופה הממלוכית, אך יש דמיון בממצאים בשתי חפירות אלה בשכבות מהתקופות הביזנטית והרומית המאוחרת. אדמת הגן מהתקופה הביזנטית נחפשה בשתי החפירות. כן, שרידי המבנה הנרחב מהתקופה הרומית המאוחרת שנחשף בשכבה VI דומים לשרידי מבנה מרשים בן אותה תקופה שהתגלה בחניון גבעתי ול'בית אבזביוס' בן תקופה זו שנחשף בחפירות של מאקאליסטר ודנקן (Macalister and Duncan 1926) וא' מזר.
 
 

 
Mazar E. 2009. The Palace of King David: Excavations at the Summit of the City of David: Preliminary Report of Seasons 20052007. Jerusalem.
 Macalister R.A.S and Duncan J.G. 1926. Excavations on the Hill of Ophel, Jerusalem, 1923–1925.(Palestine Exploration Fund Annual).London.