מחצבת צור (F1). במערב הגבעה התגלו משטחי סלע חשופים, ובהם בולבוסי צור רבים (איור 2). חלק מהבולבוסים נמצאים בתוך שקעים; אפשר ששקעים אלה הם 'חזיתות כרייה' שנוצרו כתוצאה מניסיון להגיע לחומר גלם איכותי (איור 3). בולבוסי הצור באיכות בינונית, בגוונים של חום. חלק מהבולבוסים שבורים, אולי כתוצאה מבדיקת איכותם על ידי הסתתים. בשטח הגבעה התגלו פריטי צור (להלן) שסותתו מחומר גלם זהה לזה שהתגלה במחצבה; הם מתוארכים לתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א' ומתארכים כנראה את זמנה של המחצבה.

 
ריכוזי ספלולים (F17 ,F13 ,F4 ,F3; איורים 4–7). בכל שטח הגבעה התגלו ריכוזים של ספלולים קטנים עגולים (0.1 מ' קוטר מרבי, 3–5 ס"מ עומק), שנחצבו במשטחי סלע. בכל ריכוז נחצבו 3–18 ספלולים. התגלו גם ריכוזי ספלולים שנחצבו בגושי סלע מנותקים (F4; איור 8), ולעתים גושי סלע אלה נהפכו על צדם או שולבו בקירות של מדרגות עיבוד. מכאן שהיו יותר גושי סלע שעליהם נחצבו ריכוזי ספלולים, אך אלה נלקחו לשימוש משני ואין להם זכר היום. בקרבת ריכוזי הספלולים התגלו כמה גרזני צור מטיפוס טרנשה (tranchet; איור 9), המתארכים כנראה את הספלולים לתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א'. הסלעים בהם נחצבו הספלולים לא הכילו בולבוסי צור והם מרוחקים ממחצבה F1, ועל כן נראה כי הספלולים לא היו קשורים לכריית בולבוסי הצור.
מגוון של ספלולים מוכרים מהמחקר האתנוגרפי ומאתרים פרהיסטוריים, ונראה כי הם קשורים למגוון פעילויות כגון אגירת מים, הכנת מזון, חציבת צור, משחק, קבורה ופעילויות סמליות ופולחניות (Miller et al. 2014). באזורנו התגלו ספלולים באתרים המתוארכים למן סוף התקופה האפיפליאוליתית (התרבות הנטופית; Rosenberg and Nadel 2014), אם כי לאחרונה התגלו ספלולים גם באתר מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (ירושביץ 2016).
 
גתות (F14 ,F12 ,F9). גתות F12 ו-F14 הן גתות פשוטות, הכוללות משטח דריכה ובור איגום (איורים 10–13). גת F9 כוללת משטח דריכה רבוע, המשופע לצפון, שני בורות איגום רבועים, מערבי ומזרחי, ובור איגום סגלגל שנחצב במרכז משטח הדריכה (איורים 14–16). בגת הובחנו שלושה שלבים. בשלב הקדום נחצבו משטח הדריכה ובור האיגום המערבי. בשלב השני נהרסו דפנות בור האיגום המערבי ובמקומו נחצב בור האיגום המזרחי. בשלב המאוחר נחצב בור האיגום הסגלגל במשטח הדריכה. במשטח הדריכה התגלו שקעים סגלגלים, שנחצבו באזמל בכיוון מזרח–מערב (איור 17), וסימני חציבה של אבנים (איור 18), המעידים שאחרי שהגת יצאה משימוש היא הפכה למחצבת אבן גיר. עוד התגלו במשטח הדריכה ספלולים חצובים במגוון מידות וחריתה בדגם של רשת, המאוחרים כנראה לזמן השימוש בגת.
 
פריטי צור. נערך איסוף שיטתי של פריטי צור ברשת של 50 × 50 מ'. האזור העשיר ביותר בפריטים נמצא בין מחצבת צור F1 לריכוז ספלולים F3, ובו התגלו מרבית הכלים האינדיקטיביים. בחפירה התגלו 811 פריטים, ובהם כלים, שמרביתם אינם אינדיקטיביים, ופסולת סיתות (טבלאות 1, 2). פסולת הסיתות כוללת גרעינים, מרביתם חסרי צורה מוגדרת (איור 1:19–5), שמהם הופקו נתזים ולהבים. כן, התגלתה פסולת סיתות של גרזן (איור 6:19). הכלים כוללים כלים דו-פניים, ובהם גרזן (איור 1:20) וגרזנים מטיפוס טרנשה מהתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א' (ר' איור 9) וכלי אד הוק, ובהם מגרד (איור 2:20), מקדח (איור 3:20), מרצע (איור 4:20) ונקר על גרזן (איור 5:20).
 
טבלה 1. הרכב המכלול
הפריט
כמות
אחוז
פריטים ראשוניים
61
7.5%
נתזים
290
35.8%
להבים
12
1.5%
להבונים
9
1.1%
גרעינים
42
5.2%
פסולת גרעין
118
14.5%
פסולת נקר
1
0.1%
פסולת של דו-פני
1
0.1%
כלים
90
11.1%
גושים (chunks)
187
23.1%
סך הכל
811
100%
 
 
טבלה 2. כלים
הכלי
כמות
אחוז
נתזים משובררים
53
58.9%
שקערוריות/משוננים
17
18.9%
כלים דו-פניים
13
14.5%
קטימות
2
2.2%
מגרדים
2
2.2%
מקדח
1
1.1%
מרצע
1
1.1%
נקר
1
1.1%
סך הכל
90
100%
 
 
בחפירה התגלו מחצבה לכריית בולבוסי צור וריכוזי ספלולים, המתוארכים על סמך ממצא הצור לתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א'. ייתכן כי כלים דו-פניים שהתגלו בחפירה שימשו לכריית בולבוסי הצור או לחציבת הספלולים. כן התגלו גתות חצובות במחשופי סלע גיר, שאחת מהן הוסבה לשמש מחצבה לאבנים, קירות שדה, ספלולים וחציבות, המתוארכים כנראה לתקופות מאוחרות יותר.