האקרופוליס: מבנה ציבור מהתקופה הרומית (ריבוע D4el).

על פני השטח התגלתה באתרה מזוזת פתח, כנראה חלק ממבנה מסיבי (איור 2). נחשף קיר גדול (W1026) בנוי אבני בזלת (כ-1 מ' רוחב). מצדו המערבי נחשף קטע מחצר מרוצפת אבן (L1020) ונמצאו בה מתקנים אחדים, כולל גרם מדרגות שהשתמרו ממנו ארבע מדרגות, כנראה מתוך עשר. יש להניח שגרם המדרגות הוביל לקומה שנייה או לגג המבנה. בחדר שממזרח לקיר נחשף 'קיר חלונות' מורכב מאומנות בזלת. מאות שברים של טיח צבוע (פרסקו) נמצאו בחצר ונפלו כנראה מהקומה העליונה. כלי החרס וכן מטבע של הורדוס אנטיפס שנמצאו על רצפת החדר המזרחי (L1021; איור 3) מתארכים את הממצא למאה הא' לסה"נ.
 
אזור השער על התל הגבוה (ריבועים E3f4-7–g4-5)
נערכו בדיקות אחדות כדי לקבוע את תאריך השימוש של מתחם השער (איור 4). בריבוע E3f5 נחפר מבנה מתקופת הברזל 2 (חדר 2358) שביטל את קיר השער (W219). מתחת לרצפת חדר 2358 נחשף ריצוף אבן (L2473) ועליו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת. ריצוף האבן נתגלה גם בריבוע השכן (E3f4) שבו נראה בבירור הקשר בין הריצוף לקיר 219. רצפת הברונזה המאוחרת הייתה אם כן קשורה הישר למתחם השער. מתחת לריצוף האבן נחשפו בתעלת בדיקה שני קירות של תקופת הברונזה הקדומה: עליון מתקופת הב"ק 3 ותחתון כנראה מתקופת הב"ק 2 (סטרטיגרפיה דומה נחשפה בשטח D6 בעונת 2008; Paz, Okita, Tsuimoto et al. 2010:32–36). היעדר מוחלט של חרסים מתקופת הברונזה התיכונה בהקשר לשער מעיד בסבירות גבוהה שתאריך השימוש בשער היה בתקופת הברונזה המאוחרת, למרות הדמיון הטיפולוגי של השער לשערים מתקופת הברונזה התיכונה.
בריבוע E35g נחשפו קטעי קירות שזמנם למן תקופת הברזל 1 עד לתקופה הפרסית. סמוך למפתן הפתח בחדר 2358 נמצאה צלמית חרס של אישה האוחזת בתוף, בהקשר ישיר של ברזל 2 (איור 5).
דומה שחדר 2358 היה חלק ממתחם גדול שהשתרע דרומה והובחן בריבועים 7–E3f6. במבנה היו שלושה שלבי שימוש רצופים; בשלב האחרון נבנו קירות מפרידים שחילקו את האזור המרוצף בריבוע E3f6 לשני חדרים צרים.
 
שטח D6: מתקן בית בד
החפירה במבנה גדול בצד המזרחי של התל התמקדה בהבנת מתקן עגול (כ-2 מ' קוטר) שנחשף מצפון למפתן הכניסה של המבנה. התברר שהמתקן (L590; איור 6) היה מכוסה במפתן ולפיכך קדם לו. לאחר הסרת אבנים גדולות שנזרקו במכוון לתוך המתקן, התברר שזהו בית בד, דומה בצורתו לבית הבד שנחפר בשנת 2008 (L521; ר' Paz. Okita, Tsukimoto et al. 2010:34). ברצפת האבן השטוחה של בית הבד שקועה קערת בזלת ובתוך בית הבד נמצאו כ-20 גלעיני זיתים. נראה שבית הבד הנוכחי יצא מכלל שימוש לפני בית בד 521, וייתכן ששני בתי הבד שימשו יחדיו תקופה קצרה במהלך תקופת הברונזה המאוחרת.
 
שטח D2–C2: סטרטיגרפיה מתקופת הברונזה המאוחרת במדרגת הנמוכה
נמשכו הבדיקות במתחם הברונזה המאוחרת שנחפר לראשונה בשנת 2009 (איור 7). להבנת אופי הפריטים האדריכליים שהובחנו בעבר (חדשות ארכיאולוגיות 123) נחפרו ריבועים 8–D2a7. תאריך הברונזה המאוחרת לקיר W775 אומת בחשיפת בור מתקופת הברזל 1 שחתך והרס את המשכו הצפוני של הקיר. כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו מעל ריצוף אבן (L784) שהיה קשור למתחם.
בחלק הדרומי של ריבוע D2a7 נחשף קטע קיר בכיוון מזרח–מערב (W791; אורך 2.85 מ', רוחב 0.7 מ'). לקיר כניסה רחבה (1 מ' רוחב) שבה מפתן מרוצף. קטעים של ריצוף אבן (L795) ומתקן עגול (L1789) צמוד לקיר מעידים על שלבי שימוש. כלי החרס הקשורים לקיר ולריצוף מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת ובהם שבר של קערת חלב; לפיכך ניתן לתארך את הקיר והריצוף זמנית למאה הי"ג לפסה"נ. המרחב הגדול בריבועים C2i7–j7 היה אולם גדול או חצר פתוחה (L793), המחולקת בקיר W692 ואולי גם קיר W693 שבו שולבו מונוליטים ועמודים. כלי החרס שנמצאו מעל רצפת הגיר המהודק (L794 ,L793) מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת. קיר W791 והלוקוסים הקשורים אליו מאוחרים למרחב הגדול.
בהסרת המחיצה בין ריבועים C2i7–j7 נחשפו שתי אבני בזלת גדולות השייכות אולי לקיר W693. הטרסה הנמוכה של תל רכש היא מבזלת ואילו הטרסה העליונה היא מגיר ולפיכך לאבנים הניצבות בשטח C2 יש משמעות. מרבית המונוליתים בתל הגבוה הם מבזלת ולא נמצאו באתרם ואילו בחלקה הגדול של הטרסה הנמוכה נמצאו מונוליתים מאבן גיר ובאתרם. בית בד שהשתמר היטב (L797; מידות 1.4 × 1.8 מ', 0.65 מ' עומק; איור 8) נחשף בחדר 793; ברצפת האבן השטוחה שלו משוקעת קערת בזלת גדולה שבתוכה נמצאו מאות גלעיני זיתים.
השרידים הקדומים מתקופת הברונזה המאוחרת אותרו בפינה הצפונית-מזרחית של ריבוע D2a7. נחשף קטע מקיר מסיבי (W799; אורך 0.95 מ', רוחב 0.65 מ') שכיוונו מזרח–מערב. הקיר נבנה מבולדרים גדולים (עד 0.5 מ' אורך) וכלי החרס שהיו קשורים אליו תוארכו לראשית תקופת הברונזה המאוחרת.
נראה שאפשר להבחין בשטח החפירה לפחות בשלושה שלבים של תקופת הברונזה המאוחרת. יש לזכור ששכבות אחדות מהתקופה זוהו כבר בחתך הבדיקה שנעשה מתחת לקירות תקופת הברזל בשנת 2008 (Paz, Okita, Tsukimoto et al. 2010:30) ונראה כי ייתכן רצף יישובי מתקופת הברונזה התיכונה 2ג' עד תקופת הברונזה המאוחרת 1 ועד לסוף תקופת הברונזה המאוחרת.
 
בעונת החפירות הנוכחית הובהרו שאלות שעלו בעונות הקודמות: 1) נחפר בניין ציבורי רומי מן המאה הא' לסה"נ שאופיו ותפקידו ביישוב היהודי מתקופה זו יובהרו בעונות הבאות. 2) תוצאות העונה הנוכחית מסייעות לקבוע תאריך של תקופת הברונזה המאוחרת לשימוש וכנראה להקמה של מתחם השער בתל העליון. 3) השרידים הנרחבים מתקופת הברונזה המאוחרת בטרסה התחתונה מחזקים את ההנחה בדבר יישוב מרכזי באתר בתקופה זו. שני בתי הבד שנחפרו בעונה זו מוסיפים מידע על ייצור שמן הזית האינטנסיבי באתר בתקופות הברונזה המאוחרת–הברזל 1. יש לציין שששת בתי הבד שנמצאו בשטחי החפירה הם רק 2% משטח האתר כולו.