בשטח הנסקר שגודלו כ-400 דונם (רשיון מס' 36/2000-G*; נ"צ רי"ח
2004-8/6827-9; רי"י 1504-8/1827-9) תועדו בריכת אגירה חצובה (2
X 3 מ'), שתי גתות, אגנים וספלולים חצובים, ערמות סיקול ומדרגות עיבוד. כן הובחן ים של בית בד (כ-2 מ' קוטר) וים נוסף שחציבתו לא הושלמה.